Trung tâm CEDC nhận sản xuất chương trình video quảng cáo cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) nhận sản xuất chương trình video quảng cáo cho tổ chức, cá nhân

+ Sáng tác kịch bản cho tổ chức, cá nhân duyệt trước khi thực hiện

+ Chương trình video quảng cáo đặc sắc hấp dẫn

+ Kinh phí hợp lý theo thỏa thuận

+ Chi tiết cụ thể xin liên hệ số điện thoại: 0824270686.

TRUNG TÂM CEDC XIN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU1Y KHÁCH