Quy định số 02 QĐ/TCT-GĐTT ngày 03 tháng 11 năm 2021 về việc sử dụng thẻ công tác

Mẫu thẻ công tác

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; chức năng nhiệm vụ; và thực hiện Quy định chung về việc cấp thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên; thành viên, cộng tác viên là thành viên bán cơ hữu của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) và của các đơn vị thuộc Trung tâm CEDC.

Giám đốc Trung tâm CEDC ban hành Quy định sử dụng thẻ công tác như sau:

I/ Thẻ công tác là thẻ nội bộ chứng minh người được cấp thẻ đang làm việc tại đon vị, dùng để tham dự các sự kiện do Trung tâm CEDC tổ chức; không có chức năng hoạt động báo chí, do Giám đốc Trung tâm CEDC kiêm Trưởng Ban Nghiệp vụ Truyền thanh Truyền hình ký cấp, thời hạn 1 lần cấp thẻ công tác là 12 tháng; Trung tâm CEDC có thu một khoản lệ phí theo quy định chung. Thẻ công tác làm chất liệu bằng nhựa có Mã QR để chống làm giả không phải để lưu trữ thông tin.

2/ Người được cấp thẻ công tác khi được cử đi công tác, đi liên hệ làm việc phải có giấy giới thiệu của đơn vị ghi rõ nhiệm vụ.

3/ Người được cấp thẻ công tác không được tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cầm cố thẻ công tác dưới bất kỳ hình thức nào.

4/ Không được chụp thẻ công tác đăng lên mạng internet, mạng xã hội.

5/ Người được cấp thẻ công tác không được lợi dụng thẻ để làm những việc không đúng nhiệm vụ được giao, việc vi phạm pháp luật.

6/ Thẻ công tác bị hư hỏng, thẻ công tác bị mất, người được cấp thẻ phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Trung tâm CEDC xem xét giải quyết theo Quy chế chung.

7/ Quy định này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, nhân viên; thành viên, cộng tác viên là thành viên bán cơ hữu của Trung tâm CEDC và của các đơn vị thuộc Trung tâm CEDC, và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC